ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ

Απλές και μετά από χορήγηση σκιαγραφικών ψηφιακές ακτινογραφίες , μυελογραφία